Τι είναι ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο διαφάνειας και αυτοδέσμευσης στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας για όλες τις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή το νομικό τους καθεστώς. Ο Κώδικας επιχειρεί να δώσει κατευθύνσεις στους Οργανισμούς σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας στη λειτουργία τους.

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του QualityNet Foundation (QNF) με το German Council for Sustainable Development (RNE) στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Sustainable Greece 2020».

Η Πρωτοβουλία «Sustainable Greece 2020» έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου για την Ελλάδα που θα της επιτρέψει όχι μόνο να βγει από την κρίση αλλά κυρίως να δημιουργήσει τις βάσεις μιας Βιώσιμης Οικονομίας και Κοινωνίας. Μιας Οικονομίας, η οποία θα μπορεί να διασφαλίσει την Κοινωνική Συνοχή μέσω της ισόρροπης ανάπτυξης του τρίπτυχου Οικονομία -Κοινωνία – Περιβάλλον. Η Πρωτοβουλία προσβλέπει μέσω ενός διευρυμένου διαλόγου να συμβάλει στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης και να υποστηρίξει τους επιχειρησιακούς και θεσμικούς φορείς της χώρας μας με πρακτικά εργαλεία και μεθοδολογίες για τη δημιουργία πολιτικών και στρατηγικών Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας. Ένα από τα εργαλεία αυτά είναι ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας.

Το Κείμενο της Διαδικασίας Διαβούλευσης του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας αποτελεί προϊόν εργασιών των Μελών της Επιτροπής για την Ανάπτυξη του Κώδικα Βιωσιμότητας που αποτελείται από εκπροσώπους θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων, καθώς και έργο μιας Ομάδας Τεχνικών Συμβούλων.

O Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας:

  • απαντά στις επιταγές της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημοσιοποίηση μη οικονομικών στοιχείων (non-financial reporting),
  • βασίζεται σε διεθνή πρότυπα (όπως Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, Οδηγίες του ΟΟΣΑ για πολυεθνικές, ISO 26000, EFFAS, EMAS, ISO 14001, ISO 5001, ISO 5002, ISO 9001, SA 8000 κ.ά.),
  • αντλεί τεχνογνωσία από τον αντίστοιχο Κώδικα Βιωσιμότητας, ο οποίος έχει αναπτυχθεί από το German Council for Sustainable Development (RNE),
  • συνδέεται με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Βιώσιμης Ανάπτυξης “The Sustainability Code”,
  • λαμβάνει υπόψη τις ιδιομορφίες της ελληνικής αγοράς, το μέγεθος των Οργανισμών καθώς και το βαθμό ωρίμανσής τους.

Οφέλη συμμετοχής στον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας:

  • Υποστηρίζει τη σύνδεση των Οργανισμών με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη εφόσον χρησιμοποιεί μια κοινή Διεθνή εμπεριστατωμένη μεθοδολογία, σε ό,τι αφορά την πρακτικότητα στην υποβολή εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Διαχείρισης.
  • Αποτελεί εργαλείο εσωτερικής βελτίωσης ενός Οργανισμού σχετικά με τις προσεγγίσεις του στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.
  • Παρέχει πληροφόρηση στους επενδυτές και λειτουργεί ως μέσο μέτρησης των εταιρικών αποτελεσμάτων λαμβάνοντας υπόψη μη οικονομικούς δείκτες ανά κριτήριο.
  • Ανταποκρίνεται στις επιταγές της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημοσιοποίηση μη οικονομικών πληροφοριών.

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αποτελείται από 20 Κριτήρια που κατηγοριοποιούνται σε 4 Πυλώνες και ουσιαστικά ανταποκρίνεται στην ανάγκη μέτρησης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης των Οργανισμών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς ως προς το μέγεθος των Οργανισμών /Εταιρειών, ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας δίνει τη δυνατότητα στους Οργανισμούς να υιοθετήσουν σταδιακά τα κριτήριά του.  Έτσι, παρόλο που ο Κώδικας αποτελείται από 20 κριτήρια, ένας Οργανισμός, έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε αυτόν μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας σε ετήσια βάση, συμπληρώνοντας τα διαφορετικά επίπεδά του ανάλογα με την ωρίμανση των εσωτερικών του διαδικασιών.